Vol 4 (September 2020): Therapeutic Radiology and Oncology

Case Report 
Complete response after radiation-assisted immunotherapy for metastatic urothelial carcinoma: a case report and literature review
Cheng-Sheng Liu, Chien-Jui Cheng, Yun-Ru Liu, Shauh-Der Yeh, Shiu-Chen Jeng, Long-Sheng Lu, Jeng-Fong Chiou
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
23  
Case Report 
Boron neutron capture therapy as salvage treatment for recurrent papillary thyroid carcinoma—a case report
Yi-Ying Pan, Shan-Fan Yao, Ko-Han Lin, Fong-In Chou, Jia-Cheng Lee, Shyh-Kuan Tai, Wen-Sheng Huang, Keng-Li Lan, Yee Chao, Yi-Wei Chen
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
21  
Case Report 
Case report of ablative magnetic resonance-guided stereotactic body radiation therapy for oligometastatic mesenteric lymph nodes from bladder cancer
Michael D. Chuong, Diane Alvarez, Tino Romaguera, Kathryn E. Mittauer, Sonia Adamson, Alonso N. Gutierrez, Gustavo Luciani, Hayden Guerrero, Antonio Ucar
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
20  
Case Report 
Abscopal effect of unirradiated lung nodules following radiotherapy alone in recurrent non-small cell lung cancer: a case report
Ting-Chun Lin, Hsin-Yuan Fang, Ching-Yun Hsieh, Hsin-Cheng Hsu, Chia-Hung Kao, Su-Tso Yang, Ji-An Liang, Chun-Ru Chien
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
19  
Case Report 
Noncoplanar volumetric modulated arc therapy for patient with optic nerve sheath meningioma: a case report and literature review
Chi-Yeh Wu, Tzu-Lun Huang, Hsin-Hua Nien, Pei-Wei Shueng, Hui-Ju Tien, Hsin-Pei Yeh, Chen-Hsi Hsieh
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
18  
Short Communication 
Examination of therapeutic risk factors for radiotherapy interruption
Huei-Fan Yang, Ying-Hsiang Chou, Hsueh-Ya Tsai, Hsien-Chun Tseng, Hsin-Lin Chen, Yueh-Chun Lee
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
17  
Original Article 
The efficacy and safety of induction chemotherapy with taxane-based regimen in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the oral cavity
Hao-Wei Lu, He-Yuan Hsieh, Yi-Chun Liu, Po-Ju Lin, Weir-Chiang You, Jin-Ching Lin
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
16  
Original Article 
Older patients with early-stage oral cavity squamous cell carcinoma: outcomes for elderly patients aged 70 years or older
Fang-Yi Lin, Chia-Chun Huang, Li-Chung Hung, Tsai-Wei Chou, Tung-Hao Chang, Jhen-Bin Lin
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
15  
Original Article 
Treatment and outcome of tenosynovial giant cell tumor/pigmented villonodular synovitis patients receiving radiotherapy in Taiwan: a single-center experience
Chi-Shuo Lin, Yu-Mei Kang, Keng-Li Lan, Ling-Wei Wang, Yu-Ming Liu, Pin-I Huang, Yu-Wen Hu, I-Chun Lai, Yuan-Hung Wu, Tzu-Yu Lai, Wan-Chin Yang, Jia-Cheng Lee, Cheng-Ying Shiau
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
14  
Original Article 
Clinical-dosimetric parameters predicting non-classic radiation-induced liver disease in hepatocellular carcinoma patients with Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) stage A–B: a retrospective study
Li-Wen Huang, Hon-Yi Lin, Wen-Yen Chiou, Moon-Sing Lee, Liang-Cheng Chen, Shih-Kai Hung, Nai-Yu Chang
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
13  
Original Article 
Radiation-associated allograft injury in kidney transplant recipients with urothelial carcinoma
Sheng-Ping Hung, Yang-Jen Chiang, Ji-Hong Hong, Kang-Hsing Fan
Therapeutic Radiology and Oncology  
2020;
4:
12