Preliminary study of therapeutic effect of parecoxib on severe radiation mucositis and dermatitis

Wei-Hsuan Huang, Shih-Hua Liu, Gwo-Che Huang, Che-Wei Su, Wan-Ju Lee, Fred Yi-Shueh Chen, Yu-Jen Chen