Complete response after radiation-assisted immunotherapy for metastatic urothelial carcinoma: a case report and literature review

Cheng-Sheng Liu, Chien-Jui Cheng, Yun-Ru Liu, Shauh-Der Yeh, Shiu-Chen Jeng, Long-Sheng Lu, Jeng-Fong Chiou