Treatment and outcome of tenosynovial giant cell tumor/pigmented villonodular synovitis patients receiving radiotherapy in Taiwan: a single-center experience

Chi-Shuo Lin, Yu-Mei Kang, Keng-Li Lan, Ling-Wei Wang, Yu-Ming Liu, Pin-I Huang, Yu-Wen Hu, I-Chun Lai, Yuan-Hung Wu, Tzu-Yu Lai, Wan-Chin Yang, Jia-Cheng Lee, Cheng-Ying Shiau