Boron neutron capture therapy as salvage treatment for recurrent papillary thyroid carcinoma—a case report

Yi-Ying Pan, Shan-Fan Yao, Ko-Han Lin, Fong-In Chou, Jia-Cheng Lee, Shyh-Kuan Tai, Wen-Sheng Huang, Keng-Li Lan, Yee Chao, Yi-Wei Chen