Abscopal effect of unirradiated lung nodules following radiotherapy alone in recurrent non-small cell lung cancer: a case report

Ting-Chun Lin, Hsin-Yuan Fang, Ching-Yun Hsieh, Hsin-Cheng Hsu, Chia-Hung Kao, Su-Tso Yang, Ji-An Liang, Chun-Ru Chien